تغییر تاریخ آزمون - آموزشگاه علامه سخن

تغییر تاریخ آزمون

تغییر تاریخ آزمون

 

داوطلب گرامی

 

تغییر تاریخ تا ساعت 14 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون امسترد نمی گردد.

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20 هزار تومان می باشد.

دانلود فرم