کلاس های خصوصی - آموزشگاه علامه سخن

کلاس های خصوصی

کلاس های خصوصی

این کلاسها ویژه افرادی است که بدلیل نیاز ویژه مایل به استفاده از کلاسهای ترمیک نمیباشند بصورت یک به یک تشکیل میگردد. این افراد نیز پس از تعیین سطح میتوانند در سطوح مناسب خود در کلاسهای خصوصی ثبت نام نمایند.

ثبت نام کلاس خصوصی حضوری انجام می شود.