دوره های GRE® Tests - آموزشگاه علامه سخن

دوره های GRE® Tests

دوره های GRE® Tests

 

                                         

Allamehsokhan integrated course for the GRE®Test

 

 دوره ویژه فوق فشرده کلاس های GRE  در دو هفته

 

تعداد جلسات

روز

تاریخ برگزاری

ساعت کلاس

Skill

جلسه اول و دوم

پنجشنبه

14 Dec

96/9/23

9-13

verbal

جلسه اول و دوم

پنجشنبه

14 Dec

96/9/23

14-18

quant

جلسه سوم و چهارم

جمعه

15 Dec

96/9/24

9-13

verbal

جلسه اول و دوم

جمعه

15 Dec

96/9/24

14-18

quant

جلسه پنجم و ششم

پنجشنبه

21 Dec

96/9/30

9-13

verbal

جلسه اول و دوم

پنجشنبه

21 Dec

96/9/30

14-18

quant

جلسه هفتم و هشتم

جمعه

22 Dec

96/10/01

9-13

verbal

جلسه اول و دوم

جمعه

22 Dec

96/10/01

14-18

quant

 

دوره فشرده GRE  یک ماهه

تعداد جلسات

روز

تاریخ برگزاری

ساعت کلاس

Skill

جلسه اول و دوم

14 Dec

96/9/23

96/9/16

14-18

verbal

جلسه اول و دوم

15 Dec

96/9/24

96/9/17

8-12

quant

جلسه سوم و چهارم

پنجشنبه

21 Dec

96/9/30

14-18

verbal

جلسه سوم و چهارم

جمعه

22 Dec

96/10/01

8-12

quant

جلسه پنجم و ششم

پنجشنبه

28 Dec

96/10/07

14-18

verbal

جلسه پنجم و ششم

جمعه

29 Dec

96/10/08

8-12

quant

جلسه هفتم و هشتم

پنجشنبه

4 Jan

96/10/14

14-18

verbal

جلسه هفتم و هشتم

جمعه

5 Jan

96/10/15

8-12

quant

 

 

  

 

 

بیشتر در مورد GRE بخوانید:

از سال 1949 آزمون Test®GREیا Graduate Record Examination بعنوان شرط ورود به تحصیلات تکمیلی در آمریکا تعیین گردید.  این آزمون در ابتدا برای هر رشته ای جداگانه و اختصاصی طراحی شده بود. اما اکنون نسخه عمومی آن از سال 2011 بصورت اینترنتی بطور وسیعی از سوی اکثر دانشگاههای حتی غیر آمریکایی مورد درخواست است.  

ثبت نام در دوره های GRE